मुख्यमन्त्री भट्टले पाए विश्वासको मत, खनाल-नेपाल समूहले जोगाइदियो पद

d'VodGqL e§af6 cf7f}F clwj]zgsf] kfFrf}}+ a}7s ;Daf]wg uf]bfj/L, @% h]7 M ;'b"/klZrd k|b]z;efsf] cf7f}+ clwjzgsf] kfFrf}}+ a}7snfO{ dªunaf/ ;Daf]wg ub}{ k|b]zsf d'VodGqL lqnf]rg e§ . pxfFn] cfh} k|b]z;efdf ljZjf;sf] dt lng] sfo{ tflnsf 5 . tl:a/ M dLg 7s'/L÷/f;;

काठमाडौं,२५ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । उनको पक्षमा ३० र विपक्षमा ९ मत परेको हो ।

५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक थियो ।

प्रदेशसभामा भएको मतदानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका १७ जना गरी ३० जनाले मुख्यमन्त्री भट्टलाई मत दिए ।

नेपाली कांग्रेसका १२ जना, नेकपा एमालेको ओली समूहका ७ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जनाले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे ।

नेकपा एमालेको प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here